Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

      Co to jest?

Spółka jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, działającym na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2013 r., poz. 217 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
    z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zmianami),
  4. ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zmianami),
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zmianami),
  6. Aktu Założycielskiego Spółki,
  7. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Szukaj w tym dziale: